Oordeel 2014-27 en 27a, huisarts, kanker, dementie / alzheimer, medisch zorgvuldige uitvoering, consultatie

Twee echtgenoten verzochten om gelijktijdige levensbeëindiging. Patiënte, een vrouw van 60–70 jaar, had een longcarcinoom. Haar lijden
bestond onder meer uit kortademigheid, vermoeidheid en bedlegerigheid. Patiënt, een man van 70–80 jaar, had de ziekte van Alzheimer. Zijn lijden bestond uit zijn totale afhankelijkheid van anderen. Patiënt en zijn echtgenote vormden een eenheid en konden zich samen redelijk redden. Patiënt leed onder de gedachte dat hij zonder zijn echtgenote verder zou moeten leven en wilde niet in een verpleeghuis worden opgenomen.

In geval van twee gelijktijdige euthanasieverzoeken van een (echt)paar moet de arts afwegen of het de voorkeur heeft om één consulent voor beiden in te schakelen of om voor ieder van het paar een afzonderlijke consulent te raadplegen. Indien één consulent wordt geraadpleegd moet deze extra alert zijn op de vraag of hij in staat is om in beide gevallen tot een onafhankelijk oordeel te komen. In beginsel zal de consulent beide echtelieden afzonderlijk moeten spreken. In casu werd voor beide euthanasieverzoeken dezelfde consulent geraadpleegd. De consulent heeft de beide echtelieden (voornamelijk) in elkaars bijzijn gesproken. Hij heeft desondanks aannemelijk gemaakt dat hij zichzelf in staat achtte om in beide gevallen een onafhankelijk oordeel te geven. Er bestaat geen aanleiding om te twijfelen aan de juistheid van diens conclusies.

De eigen huisarts van de beide echtelieden heeft zich bij de uitvoering van de levensbeëindiging bij patiënt uit praktische overwegingen laten bijstaan door een collega-arts. De eigen huisarts handelde daarmee in het belang van patiënte. De collega-arts heeft zich er voorafgaand aan de uitvoering van de levensbeëindiging van vergewist dat in het geval van patiënt aan de wettelijke zorgvuldigheidseisen was voldaan en het door de eigen huisarts opgestelde verslag mede-ondertekend. Beide artsen worden als meldend-arts aangemerkt.

Het betreft hier twee afzonderlijke meldingen, die apart door de commissie zijn beoordeeld. Beide oordelen worden hier weergegeven.