Over de commissie

Er zijn vijf regionale toetsingscommissies euthanasie:

Regio 1: Groningen, Friesland, Drenthe en BES-eilanden 
(secretariaat gevestigd in Groningen)
Regio 4: Zuid-Holland en Zeeland
(secretariaat gevestigd in Den Haag)
Regio 2: Overijssel, Gelderland, Utrecht en Flevoland
(secretariaat gevestigd in Arnhem)
Regio 5: Noord-Brabant en Limburg
(secretariaat gevestigd in Arnhem)

Regio 3: Noord-Holland
(secretariaat gevestigd in Den Haag)

 

De regionale toetsingscommissies zijn bevoegd om een melding van euthanasie of hulp bij zelfdoding van een arts te toetsen. De plaats van overlijden door euthanasie of hulp bij zelfdoding bepaalt welke commissie de euthanasiemelding toetst. De toetsingscommissies zijn onafhankelijk in hun oordeelsvorming over het handelen van de arts bij euthanasie en hulp bij zelfdoding.

Samenstelling en leden

Elke commissie bestaat uit een arts, een ethicus en een jurist (voorzitter) en hun plaatsvervangers. Zij beoordelen of de arts, die de euthanasie uitvoerde of de hulp bij zelfdoding verleende, zich heeft gehouden aan de wettelijke zorgvuldigheidseisen. Een commissie wordt ondersteund door een secretaris (een jurist). De secretaris heeft in de vergadering een adviserende stem.

Artsen Ethici Juristen
Regio 1

mw. drs. H.A. Komen

mr. dr. A.N. Raat

mw. mr. C.A. Grezel

mw. drs. H.C. Tjeerdsma

mw. dr. M.J. Smits

mw. mr. M.J. de Groot

mw. drs. W. te Water dr. D.G. van Tol mr. A. Kors
Regio 2

mw. drs. T.W. Broersma

mw. dr. L. Kater MBA

mr. M.J. Diemer

drs. F.W. Rozendaal

mw. drs. C.J. Kessler

mw. mr. H. Mollema-de Jong

mw. drs. T. Toemen

mw. dr. H.A.M. Weyers

mr. C.W.M. Verberne

Regio 3 drs. L. Barendregt mw. drs. M.J. Burger MSc mw. mr. W.R. Kastelein
drs. T.C.M. van Nordennen mw. dr. L. van der Scheer mw. mr. dr. W. Kieboom
mw. drs. M.E. Scheele mw. dr. D.P. Touwen mr. J. Kohnstamm
Regio 4 drs. M. Ch. Doorakkers

drs. T. van Iersel

mr. P.N. van Regteren Altena

mw. drs. G.J. de Klerk dr. H.J. Olsman

mr. W.B.M. Tomesen

drs. H.D.W. Uijthof

mw. drs. M.C.E. Smits

Regio 5 drs. J.H.M. Peerden

mw. dr. K. ten Cate 

mw. mr. A.T. Bol
drs. R.V.E. Verhaart

drs. H.C. van den Ende

mw. mr. Ch. L. van den Puttelaar

mw. I.D. Hartog M.A.

mr. P.J.M. van Wersch

Geheimhoudingsplicht

De leden en plaatsvervangend leden van de commissie hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht ten aanzien van de gegevens waarover zij bij de taakuitvoering de beschikking krijgen. Tenzij een wettelijk voorschrift hen verplicht tot mededeling of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit (bijvoorbeeld nadere inlichtingen verstrekken aan de officier van justitie).

Voor de medewerkers van het secretariaat geldt een afgeleide geheimhoudingsplicht: deze wordt afgeleid van de geheimhoudingsplicht van de leden die zij ondersteunen. De geheimhoudingsplicht van de medewerkers van het secretariaat ligt tevens verankerd in hun aanstelling als ambtenaar en de eed die zij in dat kader hebben afgelegd.

Medewerking bij congressen

Op verzoek verlenen de toetsingscommissies medewerking aan congressen, symposia en de opleiding voor consulent van Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland (SCEN). Daarnaast kunnen de toetsingscommissies een bijdrage leveren aan de publicatie van diverse artikelen in medische, ethische en juridische literatuur. U vult hiervoor het contactformulier in.