Oordeel 2022-104, zorgvuldig, NVO-melding, aandoening van het zenuwstelsel, uitzichtloos en ondraaglijk lijden.

Patiënte leed uitzichtloos en ondraaglijk op basis van snel progressieve ALS.

In meldingen waarin de commissie van oordeel is dat de arts aan alle zorgvuldigheidseisen voldaan heeft en die geen enkele vraag oproepen, wordt de arts vrijwel altijd in een korte brief op de hoogte gesteld van de uitkomst van de beoordeling. De hieronder staande casus betreft een dergelijke melding. De tekst is dus niet een verzonden oordeel, maar een samenvatting van de casuïstiek van de betreffende melding.

Bij een vrouw, tussen de 50 en 60 jaar oud, werd ongeveer een jaar voor het overlijden de ziekte ALS vastgesteld. Het ziekteverloop was snel progressief. Patiënte kon niet meer praten, had een voedingssonde en had een tracheostoma moeten krijgen voor continue beademing. Patiënte besloot dit echter niet meer te willen ondergaan. Zij kon nog iets met haar hoofd knikken en had nog minimale functie in haar rechterhand. Om te communiceren maakte patiënte gebruik van een spraakcomputer, waarmee zij haar euthanasieverzoek kenbaar kon maken.

Patiënte leed aan de snelle achteruitgang, de forse slijmproductie, angst om te stikken en de moeizame communicatie. Voorts was zij volledig bedlegerig en afhankelijk van derden en was zij toenemend benauwd. Dit was voor patiënte een uitzichtloze situatie zonder hoop. Zij wenste graag te overlijden op haar verjaardag, zodat ‘de cirkel rond was’.

Volgens de arts was er sprake van een vrijwillig en weloverwogen verzoek. De arts was er voorts van overtuigd dat het lijden voor de patiënte ondraaglijk en naar heersend medisch inzicht uitzichtloos was. Er waren geen voor patiënte aanvaardbare mogelijkheden meer om het lijden te verlichten. Verder kon uit de stukken worden afgeleid dat de arts patiënte voldoende had voorgelicht over de situatie waarin zij zich bevond en haar vooruitzichten.

De arts raadpleegde een onafhankelijke SCEN-arts als consulent, die patiënte ongeveer een week voor het overlijden bezocht. De consulent kwam tot de conclusie dat aan de zorgvuldigheidseisen werd voldaan.

De arts voerde vervolgens de euthanasie uit met de middelen, in de hoeveelheid en op de wijze als aanbevolen in de KNMG/KNMP Richtlijn Uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdoding van september 2021.

De commissie kwam tot het oordeel dat de arts gehandeld heeft overeenkomstig de zorgvuldigheidseisen.