Oordeel 2023-120, zorgvuldig, overige aandoeningen, uitzichtloos en ondraaglijk lijden.

Een patiënt die op hoge leeftijd zijn heup had gebroken leed uitzichtloos en ondraaglijk.

In meldingen waarin de commissie van oordeel is dat de arts aan alle zorgvuldigheidseisen voldaan heeft en die geen enkele vraag oproepen, wordt de arts vrijwel altijd in een korte brief op de hoogte gesteld van de uitkomst van de beoordeling. De hieronder staande casus betreft een dergelijke melding. De tekst is dus niet een verzonden oordeel, maar een samenvatting van de betreffende melding.

Een man, ouder dan 90 jaar, brak bij een val zijn heup. Het was duidelijk dat de man, ook met medisch ingrijpen, niet meer op zijn oude niveau kon functioneren en zorgafhankelijk zou worden. Hij zou namelijk niet meer kunnen lopen of zelfstandig thuis kunnen wonen. Er werd daarom in overleg afgezien van een operatieve ingreep.

Voor deze man, die tot aan zijn val een vrij onafhankelijk leven leidde, was het vooruitzicht om afhankelijk te worden van anderen niet acceptabel. Zo wilde hij niet verder leven en hij verzocht de arts om euthanasie.

Hoewel er slechts korte tijd tussen de val en de daadwerkelijke uitvoering van de levensbeëindiging zat, was er volgens de arts was er sprake van een vrijwillig en weloverwogen verzoek. De arts was er voorts van overtuigd dat het lijden voor deze man ondraaglijk en naar heersend medisch inzicht uitzichtloos was. Er waren voor de man geen aanvaardbare mogelijkheden meer om het lijden te verlichten. Verder kon uit de stukken worden afgeleid dat de arts de man voldoende had voorgelicht over de situatie waarin hij zich bevond en zijn/haar vooruitzichten.

De arts raadpleegde een onafhankelijke SCEN-arts als consulent, die de man twee dagen voor het overlijden bezocht. De consulent kwam tot de conclusie dat aan de zorgvuldigheidseisen werd voldaan. De arts voerde vervolgens de euthanasie uit met de middelen, in de hoeveelheid en op de wijze als aanbevolen in de KNMG/KNMP Richtlijn Uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdoding van september 2021.

De commissie kwam tot het oordeel dat de arts gehandeld heeft overeenkomstig de zorgvuldigheidseisen.