Oordeel 2016-53, huisarts, kanker, niet gehandeld overeenkomstig de zorgvuldigheidseisen

In casu heeft de arts tenminste één andere arts geraadpleegd, die patiënt heeft gezien en schriftelijk zijn oordeel heeft gegeven over de zorgvuldigheidseisen. In casu was de consulent de maatschapsgenoot van de arts. De commissie is van oordeel dat deze werkrelatie op zijn minst een schijn van niet-onafhankelijkheid oproept. De commissie is van oordeel dat de onafhankelijkheid van de consulent onvoldoende was gewaarborgd en dat de arts daarmee niet conform de zorgvuldigheidseis art 2 lid 1 e WTL heeft gehandeld.