Oordeel 2023-075, zorgvuldig, NVO-melding, aandoening van het zenuwstelsel, uitzichtloos en ondraaglijk lijden.

Patiënt leed uitzichtloos en ondraaglijk op basis van vasculair parkinsonisme.  

In meldingen waarin de commissie van oordeel is dat de arts aan alle zorgvuldigheidseisen voldaan heeft en die geen enkele vraag oproepen, wordt de arts vrijwel altijd in een korte brief op de hoogte gesteld van de uitkomst van de beoordeling. De hieronder staande casus betreft een dergelijke melding. De tekst is dus niet een verzonden oordeel, maar een samenvatting van de casuïstiek van de betreffende melding.

Een man, tussen de 70 en 80 jaar oud, werd enkele maanden voor het overlijden gediagnosticeerd met vasculair parkinsonisme. Hiervoor bestaan geen therapeutische behandelmogelijkheden.

Het lijden van patiënt bestond uit het feit dat compleet afhankelijk van de hulp van derden bij alle ADL-handelingen. Daarnaast ervoer hij zwakte in de benen, waardoor hij regelmatig ten val kwam. Ook hij was niet langer in staat groepsgesprekken goed te kunnen volgen omdat hij steeds minder begreep. Dit was voor patiënt ondraaglijk.

Patiënt sprak voor het eerst ruim een maand voor het overlijden met de arts over euthanasie. Ruim twee weken voor het overlijden verzocht patiënt de arts over te gaan tot uitvoering van de euthanasie en herhaalde dit in elk daaropvolgend gesprek.

Volgens de arts was er sprake van een vrijwillig en weloverwogen verzoek. De arts was er voorts van overtuigd dat het lijden voor patiënt ondraaglijk en naar heersend medisch inzicht uitzichtloos was. Er waren voor patiënt geen aanvaardbare mogelijkheden meer om het lijden te verlichten. Verder kon uit de stukken worden afgeleid dat de arts patiënt voldoende had voorgelicht over de situatie waarin hij zich bevond en zijn vooruitzichten.

De arts raadpleegde een onafhankelijke SCEN-arts als consulent, die patiënt twee dagen voor het overlijden bezocht. De consulent kwam tot de conclusie dat aan de zorgvuldigheidseisen werd voldaan.

De arts voerde vervolgens de euthanasie uit met de middelen, in de hoeveelheid en op de wijze als aanbevolen in de KNMG/KNMP Richtlijn Uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdoding van september 2021.

De commissie kwam tot het oordeel dat de arts gehandeld heeft overeenkomstig de zorgvuldigheidseisen.