Nieuw gepubliceerde oordelen

Vandaag is een aantal oordelen gepubliceerd met verschillende aandoeningen en zorgvuldigheidseisen. 

2020-43
De euthanatica waren toegediend door middel van een botnaald in het onderbeen.

2020-44
Bij patiënt was vanaf zijn pubertijd sprake van middelenmisbruik. Twintig jaar voor het overlijden werden de diagnoses ADHD en een autisme spectrum stoornis (ASS) gesteld. Hiervoor was hij langdurig en op verschillende manieren behandeld. De arts, zelf een psychiater, werd in haar oordeel –dat sprake was van een weloverwogen verzoek, uitzichtloos lijden en dat er geen behandelmogelijkheden waren- gesteund door een geraadpleegde onafhankelijk psychiater en de consulent.

2020-57
In deze melding gaf de SCEN-consulent een negatief advies. Volgens de consulent was er misschien sprake van een depressie bij patiënt en daarom adviseerde hij de arts dit verder te exploreren bij een deskundige. De arts heeft gemotiveerd onderbouwd waarom hij patiënt niet depressief vond en dat verder onderzoek onnodige vertraging zou opleveren. Weloverwogen oordeel van de arts om het SCEN-verslag naast zich neer te leggen en alsnog de euthanasie uit te voeren.

2020-59
In deze casus is de commissie van oordeel dat de arts – ondanks een afwijkende conclusie van de tweede consulent- op duidelijke wijze heeft toegelicht waarom hij ervan overtuigd was dat het verzoek van patiënt wel vrijwillig en weloverwogen was en dat sprake was van ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Bij eerste bestudering van het dossier was het voor de commissie onvoldoende duidelijk uit welke aandoening het lijden van patiënt voortkwam. Na een schriftelijke toelichting van de arts was de commissie van oordeel dat er bij deze patiënt sprake was van uitzichtloos en ondraaglijk lijden.

2020-87
Bij patiënte was sprake van gevorderde dementie. De arts raadpleegde drie verschillende SCEN-artsen als consulenten. De eerste en de tweede consulent kwamen tot de conclusie dat niet aan de zorgvuldigheidseisen was voldaan. Volgens de derde consulent, tevens psychiater, was wel aan de zorgvuldigheidseisen voldaan. De arts raadpleegde eveneens een onafhankelijk specialist ouderengeneeskunde, die tot de conclusie kwam dat patiënte wilsbekwaam terzake was. De arts heeft het hele proces inzichtelijk beschreven en op heldere gronden besloten een derde consulent te raadplegen. De arts heeft de bij dementie benodigde extra behoedzaamheid betracht.

2020-147
Eerste arts heeft zich moeten terugtrekken. Deze arts had drie gesprekken met patiënte gevoerd en de inhoud van die gesprekken schriftelijk vastgelegd. De door haar geraadpleegde onafhankelijke consulent, die patiënte anderhalve maand voor het overlijden had bezocht, kwam tot de conclusie dat aan de zorgvuldigheidseisen was voldaan. Na het terugtrekken van de eerste arts, heeft de arts de behandeling van het euthanasieverzoek op zich genomen. Zich baserend op zijn eigen bevindingen, de inhoud van de gesprekken die zijn collega met patiënte voerde alsmede haar bevindingen en op de inhoud van het consulentenverslag en het gesprek met de consulent oordeelde de arts dat aan de zorgvuldigheidseisen werd voldaan.