"Angst rond toetsing euthanasie onterecht"

Jacob Kohnstamm, voorzitter van de RTE, geeft een reactie op het artikel “Vogelvrij na euthanasie” dat onlangs in Medisch Contact is verschenen.

Medisch Contact publiceerde op 10 april 2019 een artikel over oordeel 2017-31 onder de titel “Vogelvrij na euthanasie”. Indien Medisch Contact vóór publicatie om een reactie gevraagd zou hebben op genoemd artikel, dan zou dit de reactie van Jacob Kohnstamm zijn geweest.

1. Zoals ook besproken tijdens het voorzittersoverleg - het beleidsbepalende orgaan binnen de RTE - in februari 2019, is de conclusie onafwendbaar dat er bij de totstandkoming van dit oordeel dingen fout zijn gegaan.

2. De commissie is te zeer op de stoel van de arts gaan zitten. Gegeven de beoordelingsruimte die de wet aan de arts heeft gegeven, geldt voor de RTE immers dat wij naar de melding dienen te kijken vanuit de vraag of de arts gegeven diens beoordelingsruimte in redelijkheid bij deze patiënt tot het besluit heeft kunnen komen om euthanasie te verlenen.

3. De voor de beoordeling van deze melding in de ogen van de commissie cruciale vraag (is ter zake door een longspecialist de COPD gediagnosticeerd?) is ten onrechte niet expliciet opgenomen in de brief waarin de arts is uitgenodigd om tekst en uitleg te geven tijdens een commissievergadering. Toen de arts na het gesprek nog stukken instuurde, die voor de commissie onvoldoende overtuigend waren voor de gestelde diagnose, zijn de arts daarover niet opnieuw (schriftelijk hetzij mondeling) vragen gesteld, maar is een oordeel geveld.

4. Omdat naast de arts zelf, twee SCEN-artsen in deze zaak meenden dat aan alle zorgvuldigheidseisen was voldaan, had het in de rede gelegen om naast de arts een of beide SCEN-artsen te horen alvorens tot een definitief oordeel te komen.

De lessen die de RTE hieruit trekken

a. De brief waarin de arts wordt uitgenodigd om tekst en uitleg te komen geven tijdens een commissievergadering moet altijd de vragen bevatten waarop de commissie beantwoording behoeft om over de melding te kunnen oordelen.

b. RTE’s nemen in die uitnodigingsbrief een passage op waarin de arts er op gewezen wordt dat het hem vrij staat om de geconsulteerde (SCEN)arts te vragen hem in het gesprek met de commissie ter zijde te staan.

Lees ook: Vogelvrij na euthanasie (Medisch Contact)

Lees ook: Angst rond toetsing euthanasie onterecht (Arts en Auto)