Stapeling van ouderdomsaandoeningen

Op deze pagina vindt u onder het tabblad 'Uitspraken' oordelen van de toetsingscommissie die betrekking hebben op een stapeling van ouderdomsaandoeningen.

Wil een patiënt in aanmerking komen voor euthanasie dan moet zijn lijden een medische grondslag hebben. Maar niet is vereist dat er een levensbedreigende aandoening bestaat. Ook een stapeling van ouderdomsaandoeningen – zoals slechtziendheid, slechthorendheid, botontkalking, gewrichtsslijtage, evenwichtsproblemen, cognitieve achteruitgang – kan oorzaak zijn van ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Deze, veelal degeneratieve, aandoeningen treden doorgaans op hogere leeftijd op. Eén of een optelsom van meerdere van deze aandoeningen en daarmee samenhangende klachten kan lijden veroorzaken. Ook voor deze patiënten geldt dat het lijden en de ondraaglijkheid ervan samenhangen met zaken als levensgeschiedenis, persoonlijkheid en draagkracht.

Daarmee onderscheidt een stapeling van vooral degeneratieve aandoeningen zich van de voltooid-leven-problematiek, althans voor zover daarmee gedoeld wordt op een lijden zonder medische grondslag. Anders dan de voltooid-leven-problematiek heeft een stapeling van ouderdoms-aandoeningen wél een medische grondslag.