Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE) hebben vandaag EuthanasieCode 2022 uitgebracht

Utrecht - De geactualiseerde versie van de EuthanasieCode van de RTE is vandaag, op 6 juli 2022, in werking getreden en aangeboden aan de ministers Kuipers (VWS) en Yesilgöz-Zegerius (J&V).

Belangrijk richtsnoer voor artsen

De EuthanasieCode is volledig geactualiseerd. De EuthanasieCode is een uniek document dat zijn waarde voor de praktijk inmiddels ruimschoots heeft bewezen. Hierin staat aan welke criteria de RTE  euthanasiemeldingen toetsen. Zo weten artsen vooraf waar zij aan toe zijn. Patiënten, familie en andere geïnteresseerden krijgen een beter inzicht in de werking van een euthanasieprocedure. Voor de RTE zelf is de EuthanasieCode ook van grote betekenis, omdat deze bijdraagt aan een betere en uniforme beoordeling. Kortom: de EuthanasieCode draagt bij aan de zorgvuldige uitvoeringspraktijk in Nederland en hoopt die zelfs waar mogelijk te verbeteren.

Coördinerend voorzitter van de RTE Jeroen Recourt: “Dat wij, als toetsers achteraf, met de EuthanasieCode vooraf al duidelijkheid geven, helpt de uitvoerend artsen daadwerkelijk om dit moeilijke werk zo zorgvuldig mogelijk en dus binnen de grenzen van de wet te doen. Hiervoor is nodig dat de EuthanasieCode bij de tijd blijft.” 

De samenleving is constant in beweging en het recht reageert hierop. Dat maakt het noodzakelijk om de EuthanasieCode regelmatig te actualiseren. In de loop der jaren worden de RTE immers geconfronteerd met telkens net weer andere meldingen, maatschappelijke ontwikkelingen, rechtspraak en voortschrijdend inzicht. Om een zo breed mogelijk draagvlak voor de EuthanasieCode 2022 te creëren en de kwaliteit te waarborgen, hebben de RTE de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), het Openbaar Ministerie (OM), de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVP) en Expertisecentrum Euthanasie (EE) om feedback gevraagd op de conceptcode en de ontvangen adviezen zo veel mogelijk verwerkt.

Weergave van voor alle betrokken partijen geaccepteerde toetsing

Het is voor artsen en patiënten van belang dat de EuthanasieCode 2022 zo veel mogelijk een door alle betrokken partijen, waaronder in het bijzonder het OM en de KNMG, geaccepteerde wijze van toetsing weergeeft. Dat geeft artsen de rust en de zekerheid om dit zo belangrijke, maar vaak ook moeilijke werk zorgvuldig en met vertrouwen te kunnen uitvoeren. Dit laat onverlet dat de verschillende organisaties op basis van hun eigen professionele oordeel niet op alle onderdelen precies dezelfde mening hebben. Dit blijft onderwerp van gesprek bij onze reguliere overleggen. Alle organisaties staat een heldere uitvoeringspraktijk voor ogen.  

Jeroen Recourt: “We hebben de afgelopen periode goed overleg gevoerd met andere voor de uitvoering van euthanasie belangrijke organisaties. Ik ben erg blij dat ik ook namens het OM en de KNMG mag zeggen dat de EuthanasieCode 2022, ondanks onze overgebleven verschillen van inzicht op een enkel punt, een goed en bruikbaar instrument is.”

De inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van de EuthanasieCode 2018 zijn opgenomen in hoofdstuk 6 van de herziene code. Daarnaast is de leesbaarheid verbeterd.

Download EuthanasieCode 2022