Consultatie

De arts behoort voorafgaand aan de uitvoering van de euthanasie ten minste één andere, onafhankelijke arts te raadplegen, die de patiënt ziet en beoordeelt of is voldaan aan de wettelijke zorgvuldigheidseisen.

De geraadpleegde consulent geeft een onafhankelijk oordeel over de vraag of hij vindt dat aan de eerste vier zorgvuldigheidseisen is voldaan en doet daarvan schriftelijk verslag aan de arts. Dit consult is bedoeld om een zo zorgvuldig mogelijk besluitvormingsproces van de arts te bevorderen. Het helpt de arts na te gaan of aan alle zorgvuldigheidseisen is voldaan en te reflecteren op het euthanasieverzoek alvorens hij definitief besluit tot uitvoering daarvan. Ook voor de commissie is het verslag essentieel om tot een oordeel te komen dat aan alle zorgvuldigheidseisen is voldaan. De commissie hecht er aan dat de uitvoerend arts het consult aanvraagt. Indien daarvan wordt afgeweken, verwacht de commissie dat de arts dit toelicht in zijn verslag.

De arts moet, voor hij definitief besluit tot uitvoering, kennis nemen van de bevindingen van de consulent. De arts moet het oordeel van de consulent zwaar laten wegen. Bij een verschil van mening tussen de arts en de consulent, kan de arts besluiten het verzoek van de patiënt niettemin te honoreren. Dat besluit zal de arts wel afdoende moeten kunnen motiveren. Bij een verschil van inzicht tussen de arts en de consulent kan de arts ook een andere consulent benaderen. Het is overigens niet de bedoeling dat de arts net zo lang zoekt tot hij een consulent treft die het met hem eens is. Een arts die meerdere consulenten heeft geraadpleegd, behoort alle consultatieverslagen via de lijkschouwer aan de commissie te verstrekken.

Lees meer over de onafhankelijke consulent in onze EuthanasieCode 2018

Oordelen

2020-35
De uitvoerend arts is nadat de consultatie had plaatsgevonden in het euthanasietraject betrokken. De behandelend arts van patiënt heeft het euthanasietraject tot en met het aanvragen van de consultatie doorlopen, maar zou de euthanasie niet uitvoeren. Na de consultatie heeft de arts twee gesprekken met patiënt gevoerd. De arts was ervan overtuigd dat aan de zorgvuldigheidseisen werd voldaan. De commissie is van oordeel dat als blijkt dat euthanasie een mogelijke optie is voor een patiënt, de uitvoerend arts betrokken dient te worden in het traject en de consultatie moet aanvragen.  

2020-46
De eerste door de arts geraadpleegde consulent, een onafhankelijk SCEN-arts tevens revalidatiearts, concludeerde dat niet was voldaan aan de zorgvuldigheidseisen omdat er geen sprake was van een medische eindsituatie. Zij kon geen uitspraak doen over de uitzichtloosheid en ondraaglijkheid van het lijden van patiënte. Hierop had de arts als tweede consulent een onafhankelijke SCEN-arts, tevens specialist ouderengeneeskunde, geraadpleegd. Deze concludeerde dat aan de zorgvuldigheidseisen was voldaan.