Standpunt RTE inzake strafrechtelijke vervolging

De RTE heeft kennis genomen van het feit dat het Openbaar Ministerie heeft besloten de arts uit casus 2016-85 te gaan dagvaarden.

Inmiddels is over diezelfde casus uitspraak gedaan door het Regionaal Tuchtcollege Den Haag, waartegen beroep is aangetekend bij het Centraal Tuchtcollege. De tuchtzaak is destijds aangespannen door de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd.

Standpunt RTE

De wetgever heeft het mogelijk gemaakt dat een arts in een euthanasiemelding waarover de RTE heeft geoordeeld dat daarbij op één of meer onderdelen in strijd met de in de wet bepaalde zorgvuldigheidseisen is gehandeld, zowel tuchtrechtelijk als strafrechtelijk kan worden vervolgd.

Coördinerend voorzitter Jacob Kohnstamm: ‘Ik hoop van harte dat uiteindelijk beide rechterlijke instanties niet verschillend zullen oordelen. Essentieel is dat door beide rechterlijke instanties dezelfde normstelling wordt bepaald. Indien de normstelling die uit beide procedures voortvloeit immers verschillend zou zijn, weten artsen straks niet waaraan zij zich in vergelijkbare gevallen dienen te houden.'