Klachtenprocedure

Als u een klacht heeft over de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie, dan kunt u deze indienen via het formulier onderaan deze pagina.

Waarover kan geklaagd worden?

In de klachtenregeling staat dat er niet geklaagd kan worden over de inhoud en de motivering van een oordeel van een toetsingscommissie, maar uitsluitend over gedragingen van een toetsingscommissie, individuele leden van een commissie en personen werkzaam voor een toetsingscommissie.

Wie kan er klagen?

In artikel 5 van de klachtenregeling staat wie klachtgerechtigd zijn: meldend artsen, consulenten, lijkschouwers en andere hulpverleners, voor zover zij partij of belanghebbende zijn in een melding van levensbeëindiging op verzoek of hulp bij zelfdoding als genoemd in de WTL.

Tegen wie kan geklaagd worden?

In artikel 6 staat vermeld tegen wie geklaagd kan worden: De klacht is gericht tegen een toetsingscommissie en kan betrekking hebben op gedragingen van de toetsingscommissie als geheel dan wel van een of meer toetsingscommissieleden of van personen werkzaam voor de toetsingscommissie. De klacht tegen de commissie kan ook betrekking hebben op gedragingen van oud-leden en ex-medewerkers van een toetsingscommissie, mits de verjaringstermijn niet verstreken.

Wat is de verjaringstermijn?

Artikel 8 luidt: Klachten dienen te worden ingediend binnen één jaar nadat de klager op de hoogte is of redelijkerwijs op de hoogte had kunnen zijn van de gedraging waarover wordt geklaagd.

Meer gedetailleerde informatie kunt u lezen in de klachtenregeling.

Uitspraak Klachtencommissie RTE

De Klachtencommissie heeft uitspraak gedaan op 29 januari 2024. Klik hier om de volledige uitspraak te lezen.

Klachtenformulier

Klachtenformulier voor artsen en SCEN-artsen

Een klacht dient voldoende gemotiveerd te zijn. Er moet worden aangegeven tegen welke toetsingscommissie de klacht is gericht, wat de klacht inhoudt en op welke feiten en gronden deze berust.