Oordeel 2023-076, zorgvuldig, NVO-melding, kanker, uitzichtloos en ondraaglijk lijden.

Een patiënte leed ondraaglijk en uitzichtloos op basis van een pancreaskopcarcinoom.  

In meldingen waarin de commissie van oordeel is dat de arts aan alle zorgvuldigheidseisen voldaan heeft en die geen enkele vraag oproepen, wordt de arts vrijwel altijd in een korte brief op de hoogte gesteld van de uitkomst van de beoordeling. De hieronder staande casus betreft een dergelijke melding. De tekst is dus niet een verzonden oordeel, maar een samenvatting van de casuïstiek van de betreffende melding.

Bij een vrouw, tussen de 70 en 80 jaar oud, werd enkele maanden voor het overlijden een pancreaskopcarcinoom vastgesteld. Hiervoor bestonden ten tijde van de diagnose geen therapeutische behandelopties meer.

Patiënte maakte reeds meerdere episodes door met verschillende vormen van kanker. Na de diagnose van de pancreaskopcarcinoom had zij het gevoel dat zij de strijd tegen kanker verloren had. Patiënte was continu vermoeid en had nergens energie voor. Zij was meer dan dertig kilo afgevallen en had voortdurend buikklachten. Patiënte wilde niet verder aftakelen.

De arts sprak voor het eerst ruim een halfjaar voor het overlijden met patiënte over euthanasie. Ruim twee weken voor het overlijden verzocht patiënte de arts over te gaan tot hulp bij zelfdoding.

Volgens de arts was er sprake van een vrijwillig en weloverwogen verzoek. De arts was er voorts van overtuigd dat het lijden voor patiënte ondraaglijk en naar heersend medisch inzicht uitzichtloos was. Er waren voor patiënte geen aanvaardbare mogelijkheden meer om het lijden te verlichten. Verder kon uit de stukken worden afgeleid dat de arts patiënte voldoende had voorgelicht over de situatie waarin zij zich bevond en haar vooruitzichten.

De arts raadpleegde een onafhankelijke SCEN-arts als consulent, die patiënte ongeveer drie weken voor het overlijden bezocht. De consulent kwam tot de conclusie dat aan de zorgvuldigheidseisen werd voldaan.

De arts voerde vervolgens de euthanasie uit met de middelen, in de hoeveelheid en op de wijze als aanbevolen in de KNMG/KNMP Richtlijn Uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdoding van september 2021.

De commissie kwam tot het oordeel dat de arts gehandeld heeft overeenkomstig de zorgvuldigheidseisen.