Oordeel 2022-107, zorgvuldig, NVO-melding, hart- of vaataandoening, uitzichtloos en ondraaglijk lijden.

Patiënt leed uitzichtloos en ondraaglijk als gevolg van de blijvende gevolgen na een CVA.

In meldingen waarin de commissie van oordeel is dat de arts aan alle zorgvuldigheidseisen voldaan heeft en die geen enkele vraag oproepen, wordt de arts vrijwel altijd in een korte brief op de hoogte gesteld van de uitkomst van de beoordeling. De hieronder staande casus betreft een dergelijke melding. De tekst is dus niet een verzonden oordeel, maar een samenvatting van de casuïstiek van de betreffende melding.

Bij een man, tussen de 70 en 80 jaar, was sinds enkele maanden voor het overlijden sprake van corticale blindheid en eenzijdig motoriek- en krachtverlies na het doormaken van een CVA. Patiënt verloor elke vorm van zelfstandigheid en zag bijna niets meer. Hierdoor had hij geen tijdsbesteding meer, anders dan luisteren naar de radio of een luisterboek. Er werd geprobeerd patiënt te revalideren, maar er werd geen verbetering meer verwacht binnen de revalidatie. Patiënt was voorafgaand aan de CVA een zeer zelfstandige en actieve man. Hij kon het derhalve niet verdragen dat zijn dagen zo tergend langzaam gingen en hij zijn tijd uitzat, omdat hij nergens meer toe in staat was. Dit was ondraaglijk voor patiënt.

Volgens de arts was er sprake van een vrijwillig en weloverwogen verzoek. De arts was er voorts van overtuigd dat het lijden voor de man ondraaglijk en naar heersend medisch inzicht uitzichtloos was. Er waren geen voor de man aanvaardbare mogelijkheden meer om het lijden te verlichten. Verder kon uit de stukken worden afgeleid dat de arts patiënt voldoende had voorgelicht over de situatie waarin hij zich bevond en zijn vooruitzichten.

De arts raadpleegde een onafhankelijke SCEN-arts als consulent. Zij bezocht patiënt ruim een week voor het overlijden en kwam tot de conclusie dat aan de zorgvuldigheidseisen werd voldaan.

De arts voerde de euthanasie uit met de middelen, in de hoeveelheid en op de wijze als aanbevolen in de KNMG/KNMP Richtlijn Uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdoding van september 2021.

De commissie kwam tot het oordeel dat de arts gehandeld heeft overeenkomstig de zorgvuldigheidseisen.