Oordeel 2015-109, huisarts, psychiatrisch, vrijwillig en weloverwogen verzoek, geen redelijke andere oplossing

Patiënt, 50-60 jaar, had al meer dan dertig jaar ernstige depressieve klachten. Daarnaast was sprake van slaapproblematiek en alcohol-, drugs- en medicatiemisbruik. Patiënt onderging meerder behandelingen met medicatie en psychotherapie. De laatste twee jaar vond een behandeling volgens het depressieprotocol plaats, inclusief electroconvulsietherapie.

De behandelend psychiater stelde vast dat er geen enkele verbetering meer viel te verwachten. Ook een onafhankelijk psychiater concludeerde dat er geen reële behandelmogelijkheden meer waren. Beiden achtten de patiënt ook wilsbekwaam ten aanzien van zijn euthanasieverzoek. Volgens de arts, huisarts, en de consulent, medisch specialist/SCEN-arts, was sprake van een vrijwillig en weloverwogen verzoek en was ook aan alle andere zorgvuldigheidseisen voldaan.