Persbericht jaarverslag van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie 2015

Vandaag verschijnt het Jaarverslag 2015 van de regionale toetsingscommissies euthanasie.

Korte samenvatting

Van de 147.010 personen die in 2015 overleden werd in 5516 gevallen door artsen een melding van euthanasie bij de toetsingscommissie gedaan. Dit aantal betekent een stijging van 4 % ten opzichte van 2014 (5306). Van de 5516 ontvangen meldingen was in 208 gevallen (3,8%) sprake van hulp bij zelfdoding. In de meeste meldingen was kanker de oorzaak van het uitzichtloos en ondraaglijk lijden.

In 2015 is het aantal meldingen van euthanasie toegepast bij patiënten met dementie of psychiatrie toegenomen.

Een selectie van de oordelen die van belang worden geacht voor de normontwikkeling zijn te vinden op de website van de RTE’s: euthanasiecommissie.nl.

Meldingen

Van de 5516 in 2015 ontvangen meldingen is in 4 meldingen geoordeeld dat de arts niet overeenkomstig de zorgvuldigheidseisen heeft gehandeld. Deze meldingen zijn doorgezonden naar het College van procureurs-generaal en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.
In 56 meldingen van euthanasie betrof het patiënten met een (uitbehandelde) psychiatrische aandoening. In 109 meldingen patiënten met dementie. In 2014 waren dit er respectievelijk 41 en 81. In de meldingen van euthanasie bij dementiepatiënten ging het in de meeste gevallen om personen die zich in de beginfase van het proces van dementering bevonden. Dat wil zeggen de fase waarin ze nog inzicht hadden in hun ziekte en de symptomen, zoals verlies van oriëntatie en persoonlijkheid. Ze werden wilsbekwaam geacht ten aanzien van hun euthanasieverzoek omdat ze de gevolgen van hun verzoek konden overzien. In enkele gevallen betrof het patiënten met een verder gevorderde dementie.

Algemene informatie

Er zijn 5 regionale toetsingscommissies (RTE’s). Elke commissie bestaat uit drie leden, namelijk een jurist, die tevens voorzitter is, een arts en een ethicus, en uit zes plaatsvervangende leden, voor elke discipline twee.

Op 1 april 2002 is de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding in werking getreden.

De RTE’s toetsen of de arts, die de euthanasie heeft gemeld, heeft gehandeld volgens de wettelijke zorgvuldigheidseisen. Zo moet de arts onder meer overtuigd kunnen zijn van een vrijwillig en weloverwogen verzoek en van uitzichtloos en ondraaglijk lijden van de patiënt. Ook moet de meldend arts tenminste één andere, onafhankelijke arts hebben geraadpleegd en moet de levensbeëindiging medisch zorgvuldig zijn uitgevoerd.

De RTE’s brengen hun oordeel slechts ter kennis van de arts die de melding deed. Alleen als de arts niet volgens de zorgvuldigheidseisen heeft gehandeld, brengen de commissies hun oordeel ook ter kennis van het Openbaar Ministerie en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Noot voor de redactie

Het jaarverslag 2015 en de Code of Practice, waarnaar in het jaarverslag frequent wordt verwezen, staan op de website van de RTE’s euthanasiecommissie.nl en op de website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, rijksoverheid.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw  mr.  N.E.C. Visée, algemeen secretaris van de Regionale toetsingscommissie euthanasie, dagelijks bereikbaar tussen  09:00 en 17:00 uur onder telefoonnummer 06-11797436 of  070- 340 5853 of mevrouw mr. C. Grijsen, secretaris, bereikbaar tussen  09:00 en 17:00 uur onder telefoonnummer 026-3528 339 of 06-2113282.