Jaarverslag 2023 Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE)

Utrecht - Het jaarverslag van de RTE over 2023 is vandaag aangeboden aan de minister voor Medische Zorg Pia Dijkstra. In 2023 hebben de RTE 9.068 meldingen van euthanasie ontvangen. Dat is 5,4% van het totaal aantal mensen dat vorig jaar in Nederland is overleden.

Verdere toename aantal meldingen
In 2023 zien we opnieuw meer meldingen van euthanasie1. Het betreft een stijging van 4% ten opzichte van 2022. De stijgende trend is over een langere periode zichtbaar, zowel in absolute aantallen als in relatie tot het sterftecijfer. Er is geen wetenschappelijk onderzoek beschikbaar dat inzicht geeft in de oorzaak van de stijging. Download het jaarverslag en de factsheet

Een zorgvuldige euthanasiepraktijk
In vijf van de in het afgelopen jaar beoordeelde meldingen (0,06%) kwamen de RTE tot het oordeel dat de arts bij de toepassing van de euthanasie niet in overeenstemming met de wettelijke zorgvuldigheidseisen heeft gehandeld. Dit betekent dat artsen in overgrote meerderheid zorgvuldig handelen. In het jaarverslag zijn geanonimiseerde versies van bovengenoemde vijf oordelen opgenomen.

Uitbreiding aantal leden, kortere doorlooptijden
Vanwege het gestaag groeiende aantal meldingen zijn de RTE tussen oktober 2023 en januari 2024 uitgebreid met acht leden. In 2024 zullen de RTE worden uitgebreid met nog twee leden, zodat het totaal aantal leden op 55 zal uitkomen. De gemiddelde doorlooptijd van een melding is in 2023 ten opzichte van het jaar ervoor gedaald van
34 dagen naar 31 dagen. Dit is ruim binnen de norm van twee keer zes weken.

Leeftijd en aandoeningen patiënten
9,6% van de patiënten was 60 jaar of ouder. 88,7% van de patiënten had aandoeningen als kanker, aandoeningen aan het zenuwstelsel, hart- en vaataandoeningen, longaandoeningen of een combinatie van (doorgaans lichamelijke) aandoeningen. In 328 meldingen is euthanasie verleend aan een patiënt met dementie die nog wilsbekwaam was ten aanzien van zijn euthanasieverzoek. Er zijn negen meldingen beoordeeld waar euthanasie aan een patiënt is verleend op basis van een schriftelijke wilsverklaring. Bij acht van deze patiënten kwam de wilsonbekwaamheid voort uit voortgeschreden dementie en bij één van deze patiënten kwam de wilsonbekwaamheid voort uit een doorgemaakte hersenbloeding. In 138 meldingen kwam het lijden (in overwegende mate) voort uit één of meer psychische stoornissen. En in 349 meldingen kwam het lijden voort uit een stapeling van ouderdomsaandoeningen. De RTE ontvingen 66 meldingen van duo-euthanasie, wat inhoudt dat 33 keer euthanasie is verleend aan twee partners tegelijkertijd.

De RTE
De RTE beoordelen of een arts die euthanasie heeft verleend, zich heeft gehouden aan de wettelijke zorgvuldigheidseisen. De RTE zijn onafhankelijk in hun oordeelsvorming en rapporteren jaarlijks.

Noot voor de redactie
Meer informatie is te verkrijgen bij Jeroen Recourt, coördinerend voorzitter RTE,
tel: 06-21703866 of mail: j.recourt@toetscie.nl.

1 Levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding worden samengevat onder de term euthanasie.

Beeld: ©RTE / Min VWS