Jaarverslag 2022 Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE)

Utrecht - Het jaarverslag van de RTE over 2022 is vandaag aangeboden aan minister Ernst Kuipers van het ministerie van VWS. In 2022 heeft de RTE 8.720 meldingen van euthanasie ontvangen. Dat is 5,1% van het totaal aantal mensen dat vorig jaar in Nederland is overleden.

Verder toenemend aantal meldingen
Opnieuw zien we in 2022 meer meldingen van euthanasie1. Het betreft een stijging van 13,7% ten opzichte van 2021. Deze stijgende trend is over een langere periode zichtbaar, zowel in absolute aantallen als in relatie tot het sterftecijfer. Er is geen wetenschappelijk onderzoek beschikbaar dat inzicht geeft in de oorzaak van de stijging. Dit betekent dat geen onderbouwde voorspelling kan worden gedaan over de verdere ontwikkeling van het aantal meldingen. Download het jaarverslag en de factsheet

Een zorgvuldige euthanasiepraktijk
In dertien van de in het afgelopen jaar beoordeelde meldingen (0,15%) kwam de RTE tot het oordeel dat de arts bij de toepassing van de euthanasie niet heeft gehandeld in overeenstemming met de wettelijke zorgvuldigheidseisen. Dit percentage is niet hoog in relatie tot voorgaande jaren en blijft op het totaal zo weinig dat zonder twijfel ook dit jaar de conclusie kan worden getrokken dat de Nederlandse uitvoeringspraktijk van euthanasie zeer zorgvuldig is. Dit betekent dat artsen in overgrote meerderheid zorgvuldig handelen. In dit jaarverslag zijn tien geanonimiseerde oordelen opgenomen waarin is geconcludeerd dat niet aan de vereisten is voldaan. We hebben moeten constateren dat nagenoeg al deze oordelen hadden kunnen worden voorkomen als de EuthanasieCode goed zou zijn gevolgd (Euthanasiecode 2022). 

Gestaag groeiende werkdruk zorgt voor hogere doorlooptijden
Het gestaag groeiende aantal meldingen van euthanasie betekent voor de RTE een gestaag groeiende werkdruk. Deze was in 2022 erg hoog. De gemiddelde doorlooptijd van een melding is hierdoor met 6% gestegen naar 34 dagen. In 2023 zal de RTE worden uitgebreid met tien leden om de werkdruk te verminderen.

Meldingen over twintig jaar
Het jaar 2022 was het twintigste jaar na inwerkingtreding van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (Wtl), de wet die euthanasie in Nederland heeft gelegaliseerd en gereguleerd. De RTE toetst iedere melding van euthanasie aan de in de Wtl opgenomen zorgvuldigheidseisen. In deze twintig jaar zijn 91.565 meldingen van euthanasie door de RTE getoetst. Hiervan voldeden er slechts 133 niet aan de wettelijke criteria.

De RTE
De RTE beoordeelt of een arts die euthanasie heeft verleend, zich heeft gehouden aan de wettelijke zorgvuldigheidseisen. De RTE is onafhankelijk in haar oordeelsvorming en rapporteert jaarlijks.

Noot voor de redactie
Meer informatie is te verkrijgen bij Sandra Genet, communicatieadviseur RTE, tel: 06-11797055 of mail: sa.genet@minvws.nl.

1 Levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding worden samengevat onder de term euthanasie.

Beeld: ©RTE / Min VWS
Aanbieding jaarverslag 2022 van de RTE aan de minister van VWS Ernst Kuipers door coördinerend voorzitter Jeroen Recourt en algemeen secretaris Simone Madunić.