Lichte stijging aantal euthanasiemeldingen

Het jaarverslag van de RTE over 2019 is vandaag aangeboden aan de ministers van VWS en J&V.

Van de in totaal 6361 meldingen die de RTE in het afgelopen jaar ontving, bleek in 6357 daarvan dat door de arts gehandeld is overeenkomstig de zorgvuldigheidseisen uit de euthanasie wet (WTL). In vier van de in het afgelopen jaar beoordeelde meldingen kwam de RTE echter tot het oordeel dat de behandelende arts bij de toepassing van de euthanasie niet heeft gehandeld conform de zorgvuldigheidseisen. Een geanonimiseerde versie van de oordelen met betrekking tot deze vier meldingen is opgenomen in het jaarverslag.

Het totaal aantal meldingen steeg ten opzichte van 2018 met 3.8 %. Van het totaal aantal mensen dat in Nederland in 2019 is overleden, is 4.2% overleden ten gevolge van euthanasie. In 91% daarvan leden patiƫnten aan kanker, aandoeningen aan het zenuwstelsel, hart- en vaataandoeningen, longaandoeningen en een combinatie van aandoeningen.

In twee van de in 2019 ontvangen meldingen is de euthanasie verleend op grond van een schriftelijk euthanasieverzoek van een patiƫnt met vergevorderde dementie. In beide oordelen, die in geanonimiseerde versie in het jaarverslag zijn opgenomen, concludeerde de RTE dat aan de zorgvuldigheidseisen was voldaan.

De tijdspanne tussen de ontvangst van de melding door de RTE en het verzenden van het oordeel is verkort van gemiddeld 37 dagen in 2018 tot 29 dagen in 2019.

Het jaarverslag is hier te downloaden.