Stapeling van ouderdomsaandoeningen

Nieuw oordeel geplaatst waarbij het lijden van patiënte voortkwam uit een stapeling van ouderdomsaandoeningen.

Oordeel

Het lijden van patiënte kwam voort uit een stapeling van ouderdomsklachten, waaronder verminderde visus als gevolg van glaucoom en verminderde mobiliteit als gevolg van een fractuur.

Lees oordeel 2019-101

EuthanasieCode 2018

In de EuthansieCode 2018 staat het volgende beschreven.

Wil een patiënt in aanmerking komen voor euthanasie dan moet zijn lijden een medische grondslag hebben. Maar niet is vereist dat er een levensbedreigende aandoening bestaat. Ook een stapeling van ouderdomsaandoeningen – zoals visusstoornissen, gehoorstoornissen, osteoporose, artrose, evenwichtsproblemen, cognitieve achteruitgang – kan oorzaak zijn van ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Deze, veelal degeneratieve, aandoeningen treden doorgaans op oudere leeftijd op.

Het is de optelsom van een of meer van deze aandoeningen en daarmee samenhangende klachten die een lijden doen ontstaan dat in samenhang met de ziektegeschiedenis, de biografie, de persoonlijkheid, het waardepatroon en de draagkracht van de patiënt door déze patiënt als uitzichtloos en ondraaglijk kan worden ervaren.

Daarmee onderscheidt een stapeling van vooral degeneratieve aandoeningen zich van de voltooidleven-problematiek, althans voor zover daarmee gedoeld wordt op een lijden zonder medische grondslag. Anders dan de voltooidleven-problematiek heeft een stapeling van ouderdomsaandoeningen wél een medische grondslag.