Nieuw gepubliceerde NVO's

Er zijn vandaag 18 nieuwe NVO's (niet vragen oproepend) op de site gepubliceerd.

In meldingen waarin de commissie van oordeel is dat de arts aan alle zorgvuldigheidseisen voldaan heeft en die geen enkele vraag oproepen, wordt de arts vrijwel altijd in een korte brief op de hoogte gesteld van de uitkomst van de beoordeling. De hieronder staande casus betreffen dergelijke meldingen. De tekst is dus niet een verzonden oordeel, maar een samenvatting van de casuïstiek van de betreffende melding.

2020-77
Snel traject door Expertisecentrum Euthanasie wegens hoge lijdensdruk van patiënt, hogere dosering coma-inductor vanwege snelle gewenning voor de gegeven medicatie.

2020-80
Eerste team van Expertisecentrum Euthanasie was niet overtuigd van het lijden; het tweede team wel en de consulent tevens specialist ouderengeneeskunde ook.

2020-81
Niet aangeboren hersenletsel na meerdere CVA’s, extra aandacht voor het vrijwillig en weloverwogen verzoek, onafhankelijke deskundige geraadpleegd.

2020-82
Voormalig huisarts neemt het euthanasieverzoek op zich nadat de behandelend specialist ouderengeneeskunde om principiële redenen geen gehoor aan het euthanasieverzoek kan geven.

2020-85
Ondanks dat een naast familielid stellig tegen euthanasie was besloot de arts toch uitvoering te geven aan het verzoek, verwijzing naar eisen die de wet niet stelt.

2020-86
De arts en de consulent achtte de man wilsbekwaam, langdurig en zorgvuldig traject bij Expertisecentrum Euthanasie, orgaandonatie.

2020-99
Zekerheidshalve heeft de arts nog een ouderenpsychiater geraadpleegd om een mogelijke depressie uit te sluiten.

2020-100
Het lijden bestond uit continu aanwezige pijn door degeneratieve scoliose en poly-artrose. Ophoging van de medicatie wilde patiënte niet omdat zij niet wilde versuffen.

2020-101
Patiënte met COPD GOLD IV had geworsteld met de vraag waar voor haar de grens van draaglijk naar ondraaglijk lijden lag, maar was uiteindelijk zeer duidelijk en stellig in haar verzoek

2020-102
Patiënte waarbij ischemie bij vaatlijden was vastgesteld, had gemotiveerd afgezien van amputatie toen er necrose ontstond.

2020-103
Het lijden bestond uit continu heftige hoofdpijn, duizeligheid en misselijkheid vanwege een glioblastoom multiforme. De jarenlange strijd had patiënte fysiek en emotioneel helemaal uitgeput.

2020-104
Het lijden bestond uit snel toenemende spierzwakte, slikproblemen en kortademigheid vanwege een progressieve aandoening.

2020-105
De consulent bezocht patiënt een dag voor het overlijden en constateerde dat de man ondanks de woordvindstoornissen wegens een hersentumor wilsbekwaam was.

2020-106
Bijzondere vorm van dementie, geen twijfel over de wilsbekwaamheid zodat volstaan kon worden met de reguliere consultatieprocedure.

2020-107
Twee maanden voor het overlijden werd geconcludeerd dat er geen behandelalternatieven meer waren voor patiënt met COPD GOLD III, hulp bij zelfdoding.

2020-108
Wegens vakantie van de huisarts nam een collega de euthanasieprocedure over.

2020-109
Vanwege erger wordende spraakproblemen van patiënt bezocht de consulent hem in een vroeg stadium, bij het tweede consulentenbezoek was voldaan aan de zorgvuldigheidseisen.

2020-110
Na opname verpleeghuis en verder verlies van mobiliteit uitte patiënte haar euthanasieverzoek.