Euthanasie bij een echtpaar

Er zijn twee nieuwe oordelen over euthanasie bij een echtpaar geplaatst. De uitvoering werd door twee verschillende artsen verricht die elk een andere SCEN-arts consulteerden.

De commissie overweegt dat in het geval een echtpaar gelijktijdig een verzoek tot uitvoering van euthanasie doet, moet vaststaan dat het verzoek van de ene partner niet is beïnvloed of is ingegeven door dat van de andere partner. Daarom moet komen vast te staan dat elk van beide verzoeken vrijwillig en weloverwogen is gedaan. Dit vergt van de arts, en ook van de consulent, extra behoedzaamheid waar het gaat om de beoordeling van elk verzoek.

Gelet op de feiten en omstandigheden in beide casus is de commissie van oordeel dat de artsen tot de overtuiging konden komen dat er sprake was van een vrijwillig en weloverwogen verzoek van beide patiënten en van uitzichtloos en ondraaglijk lijden.

Indien twee verschillende artsen besluiten om in te gaan op een euthanasieverzoek van een echtpaar, verdient het volgens de commissie sterk de voorkeur dat de artsen elk een onafhankelijke arts raadplegen die beoordeelt of aan de zorgvuldigheidseisen is voldaan. Deze werkwijze waarborgt dat elk verzoek afzonderlijk wordt beoordeeld en alle schijn van niet-onafhankelijkheid bij de beoordeling wordt voorkomen.

In een dergelijke situatie moeten de beide consulenten zich ervan vergewissen, dat er geen oneigenlijk druk bestaat van de ene partner op het verzoek van de andere partner.

Bekijk oordeel van de vrouw

Bekijk oordeel van de man