Acute situatie

Door omstandigheden kan het gebeuren dat de euthanasie op het laatste moment wordt uitgevoerd door een andere arts dan de eigen behandelend arts.

Uitvoerend arts

Op grond van de WTL is alleen een arts gerechtigd om uitvoering te geven aan een verzoek van een patiënt om euthanasie. De wet richt zich tot de arts die de euthanasie daadwerkelijk uitvoert. Doorgaans gaat het om de behandelend arts van de patiënt (in het bijzonder diens huisarts), maar dat is geen wettelijk vereiste. In alle gevallen geldt dat de uitvoerend arts zich gedegen moet hebben geïnformeerd over de situatie van de patiënt en dat hij persoonlijk moet hebben vastgesteld dat aan de zorgvuldigheidseisen is voldaan. Een behandelend arts die de patiënt al lang(ere tijd) kent, zal zich mede op die kennis kunnen baseren.

Een niet-behandelend arts in niet-acute situaties

Ook een arts die geen behandelaar is van de patiënt kan een verzoek om euthanasie uitvoeren. Deze arts zal in het algemeen aannemelijk moeten maken dat hij voldoende tijd heeft genomen om de situatie van de patiënt, in relatie tot de wettelijke eisen, goed te kunnen doorgronden. In gevallen waarin de uitvoerend arts geen behandelaar is van de patiënt, is het van belang dat in de verslaglegging voor de commissie wordt aangegeven hoe vaak en hoe uitvoerig de arts met de patiënt heeft gesproken.

Een niet-behandelend arts in acute situaties

Door omstandigheden kan het gebeuren dat de euthanasie op het laatste moment wordt uitgevoerd door een andere arts dan de eigen behandelend arts (bijvoorbeeld door een waarnemer of een collega in het geval dat de arts niet beschikbaar is en de situatie van de patiënt onverwacht snel verslechtert). De wettelijke meldplicht rust op de arts die de euthanasie daadwerkelijk heeft verricht. In de bedoelde situaties zal de uitvoerend arts zich mogen baseren op de informatie van eveneens bij de casus betrokken collegae, maar hij zal zich, voor zover redelijkerwijze mogelijk in de specifieke situatie, ook zelf ervan moeten vergewissen dat aan de wettelijke zorgvuldigheidseisen is voldaan.

Oordelen

Oordeel 2019-60
Een haio verzocht in een wat complexer euthanasieverzoek om bijstand van de SLK. Acht dagen voor de uitvoering en nadat al een tweede consulent was geweest, twijfelde de haio toch en nam de reeds betrokken SLK-arts de euthanasieprocedure over. De arts zocht contact met de tweede consulent en vroeg om schriftelijke bevestiging van zijn eerdere (positieve) conclusie. De commissie is van oordeel dat de arts, nadat ze die bevestiging had ontvangen, heeft voldaan aan de consultatie-eis.

Oordeel 2019-63
Er was sprake van een acute situatie. Op basis van het in de regio gehanteerde model werd de arts voor de euthanasie ingeschakeld en ingelicht door de behandelend huisarts. De arts kon in korte tijd tot de conclusie komen dat aan de zorgvuldigheidseisen was voldaan.

Oordeel 2019-68
Bij patiënte is een gemetastaseerd longcarcinoom vastgesteld. Door verblijf in het hospice krijgt patiënte een nieuwe huisarts die principieel geen euthanasie uitvoert. Patiënte werd in een laat stadium met een hoge lijdensdruk bij de SLK aangemeld. Er is dan ook sprake van een zeer snel traject (5 dagen), dat als zorgvuldig is beoordeeld.