Nieuwe versie modelverslag behandelend arts

Op 1 juli 2016 is een nieuwe versie in werking getreden van ‘het model voor een verslag van de behandelend arts in verband met een melding aan de gemeentelijke lijkschouwer van het overlijden als gevolg van levensbeëindiging op verzoek of hulp bij zelfdoding’. Het nieuwe modelverslag is tot stand gekomen op initiatief van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE) in samenwerking met artsenfederatie KNMG.

Aanleiding voor de nieuwe versie van het modelverslag is de in augustus 2012 verschenen KNMG/KNMP Richtlijn “Uitvoering van euthanasie en hulp bij zelfdoding”. De RTE’s hanteren deze Richtlijn als leidraad bij de beoordeling van de zorgvuldigheidseis inzake de medisch zorgvuldige uitvoering. Zie ook pagina 20 e.v. van de Code of Practice.
De vragen die in het nieuwe modelverslag aan de behandelend arts worden gesteld over de uitvoering van euthanasie of hulp bij zelfdoding (vraag 20 en verder) sluiten nu beter aan op de KNMG/KNMP Richtlijn.


Nieuwe versie modelverslag behandelend arts voor de BES-eilanden

Op 10 oktober 2012 is de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (WTL) ook van kracht geworden op Bonaire, Sint Eustatius en Saba, de zogenoemde BES-eilanden. Het modelverslag voor de BES-eilanden is eveneens aangepast en is ook op 1 juli 2016 in werking getreden.