Vacature leden

Wij zijn op zoek naar juristen/voorzitters, arts-leden en leden deskundig op het gebied van ethische- of zingevingvraagstukken.

Profielen

Alle RTE leden beschikken over een grote mate van overtuigingskracht, maar zijn tegelijkertijd bereid en in staat zich te laten overtuigen. Zij zijn goed in staat om constructief samen te werken in teamverband en zetten zich in om gezamenlijk in goede harmonie tot een afgewogen beslissing te komen. De leden hebben voldoende tijd beschikbaar om deze rol goed in te vullen.

Overige belangrijke competenties zijn: werkdrukbestendigheid, zakelijke benadering van de casuïstiek, eigen opvattingen niet laten overheersen, efficiënt kunnen vergaderen en oog hebben voor nuances.

Juristen/voorzitters

Functie-eisen
U bent een ervaren jurist met een langjarige werkervaring in de juridische praktijk, waarin u nog werkzaam bent of recentelijk werkzaam bent geweest. U bent in staat tot objectieve oordeelsvorming en hebt kennis van of affiniteit met de gezondheidszorg en medisch-ethische kwesties. U bent in staat om het vraagstuk van euthanasie op objectieve wijze te beschouwen en in concrete situaties in teamverband te beoordelen. U hebt ervaring met multidisciplinair overleg en bent een bekwaam vergadervoorzitter. U geeft op een prettige en evenwichtige wijze sturing aan het proces. Kennis van en/of praktijkervaring op het gebied van gezondheidsrecht strekt tot aanbeveling.

Arts-leden

Functie-eisen
U beschikt over meer dan vijf jaar medische praktijkervaring en bent BIG geregistreerd. U bent bekend met de euthanasiepraktijk en de wet- en regelgeving op dit terrein. U bent op de hoogte van ontwikkelingen op het terrein van palliatieve zorg. U bent in staat om het vraagstuk van euthanasie op objectieve wijze te beschouwen en in concrete situaties in teamverband te beoordelen. Kennis van en ervaring op het gebied van psychiatrie, dementie en ouderengeneeskunde en/of ervaring als SCEN-arts strekt tot aanbeveling.

Leden deskundig op het gebied van ethische- of zingevingvraagstukken

Functie-eisen
U bent academisch gevormd en hebt bij voorkeur een voltooide opleiding Wijsbegeerte, Theologie, Gedragswetenschappen, Humanistiek of een (universitaire) masteropleiding Ethiek. U bent deskundig op het terrein van ethische of zingevingvraagstukken. U hebt aantoonbare kennis en ervaring met ethiek en ethiekbeoefening. U bent in staat om, binnen de normatieve kaders van de wet, vanuit dit perspectief het vraagstuk van euthanasie op objectieve wijze te beschouwen en in concrete situaties in teamverband te beoordelen. U hebt aantoonbare kennis van of affiniteit met medisch-ethische vraagstukken in de gezondheidszorg. Bekendheid met de praktijk van de gezondheidszorg en het recht strekt tot aanbeveling.

Algemene informatie over ons

Nederland kent vijf onafhankelijke Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE). De RTE hebben een wettelijke basis. De RTE toetsen of een arts die euthanasie heeft uitgevoerd of hulp bij zelfdoding heeft verleend, zich heeft gehouden aan zorgvuldigheidseisen die zijn beschreven in de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (WTL, ook wel: euthanasiewet).

Elke commissie bestaat uit een arts, een ethicus en een jurist (voorzitter). Een commissie wordt ondersteund door een secretaris (een jurist). Iedere RTE heeft 9 leden zodat er landelijk 45 leden zijn.

De RTE toetsen ongeveer 6.500 euthanasie-meldingen per jaar en brengen daarover binnen wettelijke afdoeningstermijnen een oordeel uit. Om aan de wettelijke termijnen te voldoen is een werkwijze ontwikkeld waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen vragen oproepende en niet vragen oproepende meldingen. De complexere, vragen oproepende meldingen worden in commissievergaderingen besproken. De niet vraag oproepende meldingen, die het overgrote deel van de meldingen vertegenwoordigen, worden door de toetsende leden behandeld zonder dat zij daarvoor fysiek bij elkaar behoeven te komen.

Het oordeel houdt ofwel in dat de arts voldaan heeft aan de wettelijke eisen, ofwel dat dat niet het geval is. Er is geen bezwaar of beroep mogelijk tegen het oordeel (artikel 1:6 Awb). Als het oordeel inhoudt dat zorgvuldig is gehandeld, eindigt de toetsingsprocedure met de melding daarvan aan de arts in kwestie. Dat is ook het geval als het oordeel ‘niet gehandeld overeenkomstig de zorgvuldigheidseisen’ wordt geveld, echter deze oordelen worden ter kennis van het College van procureurs-generaal en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gebracht. De beoordeling van de strafbaarheid en/of de tuchtrechtelijke verwijtbaarheid van de arts ligt bij beide instanties, die een eigenstandige afweging maken, in volle omvang voor. 

De RTE zijn bestuursorganen, die onafhankelijk oordelen. De RTE worden ambtelijk ondersteund door de directie ESTT (Eenheid secretariaten tuchtcolleges voor de gezondheidszorg en toetsingscommissies euthanasie) van het ministerie van VWS.

Relevante ontwikkelingen

  • In geval van euthanasie komen dementie, psychische aandoeningen en een stapeling van ouderdomsaandoeningen steeds vaker voor. Daarmee stijgt het aantal meer complexe meldingen.
  • Door vertrouwen in de deugdelijkheid van de toetsing door onder meer toenemend transparantie en duidelijke regels, beschreven in de Euthanasie Code 2018, zal het aantal meldingen naar verwachting verder stijgen. Mede in dit licht is het van belang om bij de komende evaluatie van de WTL te bezien hoe deze groei zich verhoudt tot het huidige systeem van toetsing door de commissies en de benodigde capaciteit.
  • Er bestaan plannen om de kwetsbaarheid van (te) kleine gedecentraliseerde secretariaten te verminderen en de professionalisering van het secretariaat van de RTE verder te bevorderen. Deze plannen maken onderdeel uit van het voornemen om het secretariaat in Utrecht te vestigen. Daarnaast is het de bedoeling dat alle vergaderingen van de RTE eveneens in Utrecht gaan plaatsvinden.
  • Vragen oproepende meldingen, die soms een uitgebreide bespreking behoeven, krijgen een uitgebreide inhoudelijke schriftelijke beoordeling. Hierin worden bepaalde aspecten uitvoerig beschreven om inzichtelijk te maken op welke wijze de commissie tot haar oordeel is gekomen.  Niet vragen oproepende meldingen worden afgehandeld met een compacte Oordeelbrief.
  • Vanuit het streven naar transparantie over de oordeelsvorming wordt een selectie aan meldingen en oordelen (geanonimiseerd) gepubliceerd op onze website.

Honorering

De functie van Lid van een Toetsingscommissie Euthanasie wordt gehonoreerd op basis van het aantal beoordeelde meldingen. De commissieleden ontvangen een vergoeding op basis van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies (Wvac) en de daarop gebaseerde regelgeving

Praktische informatie betreffende de procedure

Benoeming op voordracht van de Toetsingscommissies Euthanasie vindt plaats door de ministers van Justitie en Veiligheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voor een periode van vier jaar. Herbenoeming is éénmaal mogelijk.

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over de procedure. U kunt de uitgebreide informatiebrochure opvragen bij Karin Mulder, projectassistente, te bereiken via telefoonnummer 033-4459294 of karinmulder@PublicSpirit.nl.

Solliciteren

U kunt reageren tot en met 9 augustus.

U kunt uw sollicitatie mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. Jetske Goudsmit onder vermelding van vacatures Euthanasiecommissie. Vermeld hierbij het vacaturenummer:
7216 voor juristen/voorzitters
7224 voor arts-leden
7225 voor ethici

U kunt uw sollicitatie met motivatiebrief en CV ook indienen via www.publicspirit.nl. Vanuit de vacature op de website kunt u solliciteren via ‘direct solliciteren’. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging.

Wij vragen u in uw brief en cv duidelijk aan te geven waaruit uw betrokkenheid met de euthanasiepraktijk en uw ervaring op het gebied van medisch-ethische vraagstukken blijkt.

Medio september presenteert PublicSpirit reacties aan onze selectiecommissie. Vervolgens worden die kandidaten uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie. Deze gesprekken vinden in week 39 plaats. Wij willen u vragen om alvast rekening te houden met de gesprekken in week 39. Zodra exacte data bekend zijn, zullen wij u daarvan op de hoogte stellen.

De selectiecommissie stelt uiteindelijk de voordracht voor benoeming samen die voorgelegd wordt aan de ministers van Justitie en Veiligheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Een verklaring omtrent gedrag (VOG) maakt deel uit van de procedure.