Oordeel 2015-01, arts, multipele ouderdomsaandoeningen, niet gehandeld overeenkomstig de zorgvuldigheidseisen, vrijwillig en weloverwogen verzoek, uitzichtloos en ondraaglijk lijden, geen redelijke andere oplossing

Patiënte leed aan meerdere aandoeningen en had al zestig jaar onbegrepen darmklachten. De consulent meende dat deze klachten te wijten waren aan het ouder worden en mede in stand werden gehouden door deels ingebeelde ziektes en haar denkbeelden daarover, haar eenzijdige dieet en haar weigering zich te laten onderzoeken. Hij adviseerde een geriater te raadplegen. Na aanvankelijke aarzeling kwam de consulent tot de conclusie dat aan de zorgvuldigheidseisen was voldaan.

De commissie is van oordeel dat de aan de Stichting Levenseindekliniek (SLK) verbonden arts, mede gelet op het door de consulent én het in het interne overleg van de SLK geuite advies om een geriater te raadplegen, lichtvaardig is meegegaan in de weigering van patiënte om zich te laten onderzoeken. De arts heeft voor de commissie niet aannemelijk gemaakt dat zij tot de overtuiging kon komen dat er sprake was van een weloverwogen verzoek en van uitzichtloos lijden en dat er geen redelijke andere oplossing voorhanden was.