Oordeel 2014-74, arts, psychiatrisch, vrijwillig en weloverwogen verzoek

Bij patiënte, een vrouw van 60-70 jaar, was sinds veertien jaar sprake van een depressieve stoornis. Zij had vele behandelingen en opnames achter de rug, waaronder een gedwongen opname na een suïcidepoging. De depressie bleek therapieresistent. Patiënte werd verwezen voor een second opinion. Een voorgestelde ECT-behandeling wees patiënte af omdat zij van een eerdere behandeling geen positieve effecten had ondervonden; wel vond nog een herstart van medicatie plaats. Daarnaast had zij chronische pijn en functiebeperking vanwege somatische problematiek. De arts, haar behandelend psychiater, heeft overleg gehad met naasten, huisarts en collega’s: zij waren het eens dat het lijden uitzichtloos was. De arts raadpleegde een specialist ouderengeneeskunde/SCEN-arts, die de casus besprak met een collega-psychiater/SCEN-arts en concludeerde dat aan de zorgvuldigheidseisen was voldaan.