Raadplegen consulent en deskundige

Bij euthanasie in de beginfase van dementie zal in het algemeen met de reguliere consultatieprocedure kunnen worden volstaan. Nodig is dan wel dat de diagnose dementie lege artis is gesteld. Bij twijfel over de wilsbekwaamheid van de patiënt ligt het voor de hand dat de arts specifiek daarover advies van een deskundige collega vraagt.

Bij euthanasie in een latere fase dient de arts naast de reguliere consulent (SCEN-arts), die een oordeel geeft over alle zorgvuldigheidseisen, ook een ter zake deskundige arts te raadplegen (zoals een geriater, een specialist ouderengeneeskunde of een internist-ouderengeneeskunde). Deze moet beoordelen of patiënt nog wilsbekwaam is ter zake van zijn verzoek. Indien wordt geoordeeld dat patiënt niet wilsbekwaam is ten aanzien van zijn verzoek dan is een schriftelijke wilsverklaring vereist.

Verder moet hij beoordelen of patiënt ondraaglijk en uitzichtloos lijdt en of redelijke alternatieven ontbreken. Ook hier geldt dat als het contact met én een consulent én een deskundige tot onoverkomelijke belasting voor de patiënt zou leiden, het raadplegen van één (SCEN-)consulent die tevens deskundige is voldoende kan zijn. Ook dan moet de arts zich realiseren dat deze consulent niet alleen als (SCEN-)consulent een oordeel moet geven over de zorgvuldigheidseisen a tot en met d, maar ook als deskundige moet optreden.

Als deskundige dient deze een -waar nodig op eigen onderzoek berustend- oordeel te geven over specifieke aspecten als de wilsbekwaamheid van de patiënt ter zake van het euthanasieverzoek, de ondraaglijkheid en uitzichtloosheid van het lijden en eventuele redelijke alternatieven. In de latere fase van de dementie zal de consulent de patiënt niet altijd meer kunnen spreken. De consulent dient dan aan de hand van alle andere feiten en omstandigheden een oordeel te geven. De inhoud van de in deze situatie noodzakelijke wilsverklaring van patiënt en nadere informatie van de arts of de familie kunnen daarbij behulpzaam zijn.

> zie ook patiënten met een psychiatrische aandoening