Home > Over de toetsingscommissies > Jaarverslag

Jaarverslag

Verantwoording werkzaamheden toetsingscommissies

Jaarlijks brengen de toetsingscommissies een verslag uit waarin zij verantwoording afleggen over hun werkzaamheden. Daarbij wordt -in algemene bewoordingen- uitgebreid ingegaan op de betekenis in de praktijk van de zorgvuldigheidseisen. Deze worden alle  afzonderlijk besproken. Hierbij wordt  ook ingegaan op specifieke situaties, zoals bijvoorbeeld dementie, de “houdbaarheidduur” van een onafhankelijke consultatie, de uitvoering van euthanasie en dergelijke. Aan de hand van voorbeelden (casus) wordt geïllustreerd hoe de commissie in dat geval tot haar oordeel kwam. In beginsel worden alle oordelen, waarin de commissie tot de conclusie kwam dat de arts niet in overeenstemming met de zorgvuldigheidseisen had gehandeld, in het jaarverslag opgenomen.

Naast cijfermatige informatie over meldingen van euthanasie en hulp bij zelfdoding wordt ook de werkwijze van de toetsingscommissies beschreven. Onder meer de harmonisatie van beoordeling van meldingen komt  aan de orde. Daarnaast is in het jaarverslag de tekst van de relevante wetgeving opgenomen.

Overzicht meldingen 2013

Overzicht van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013.

Aantal meldingen

De commissies ontvingen in dit verslagjaar 4829 meldingen. Dit is een stijging van 15% ten opzichte van 2012.

Euthanasie en hulp bij zelfdoding

In 4501 gevallen was er sprake van euthanasie (d.w.z. actieve levensbeëindiging op verzoek van patiënt), in 286 gevallen van hulp bij zelfdoding en in 42 gevallen betrof het een combinatie van beide.

Artsen

De meldend arts was in 4281 gevallen een huisarts, in 213 gevallen een medisch specialist werkzaam in een ziekenhuis, in 193 gevallen een specialist ouderengeneeskunde, in 13 gevallen een arts in opleiding tot specialist en in 129 gevallen was sprake van een arts met een andere achtergrond (bijvoorbeeld een basisarts, een niet praktiserend arts of een hospice arts).

Aandoeningen

De aard van de aandoeningen was als volgt in te delen:

AandoeningAantal
kanker3588
hart- en vaataandoeningen223
aandoeningen van het zenuwstelsel294
longaandoeningen 174
dementie 97 
psychiatrische aandoeningen 42 
multiple ouderdomsaandoeningen251
overige aandoeningen160

Instellingen

De levensbeëindiging vond in 3800 gevallen thuis plaats, in 240 gevallen in een ziekenhuis, in 160 gevallen in een verpleeghuis, in 268 gevallen in een verzorgingshuis, in 295 gevallen in een hospice en in 66 gevallen elders (bijvoorbeeld bij familie).

Bevoegdheid en eindoordeel

De toetsingscommissies achtten zich ten aanzien van alle meldingen bevoegd om te oordelen. In dit verslagjaar kwamen de toetsingscommissies 5 keer tot het oordeel dat de arts niet overeenkomstig de zorgvuldigheidseisen had gehandeld.

Duur beoordeling

De gemiddelde tijd tussen ontvangst van de melding en verzending van het oordeel van de commissies was 59 dagen.