Home > Over de toetsingscommissies > Jaarverslag

Jaarverslag

Verantwoording werkzaamheden toetsingscommissies

Jaarlijks brengen de toetsingscommissies een verslag uit waarin zij verantwoording afleggen over hun werkzaamheden. Daarbij wordt -in algemene bewoordingen- uitgebreid ingegaan op de betekenis in de praktijk van de zorgvuldigheidseisen. Deze worden alle  afzonderlijk besproken. Hierbij wordt  ook ingegaan op specifieke situaties, zoals bijvoorbeeld dementie, de “houdbaarheidduur” van een onafhankelijke consultatie, de uitvoering van euthanasie en dergelijke. Aan de hand van voorbeelden (casus) wordt geïllustreerd hoe de commissie in dat geval tot haar oordeel kwam. In beginsel worden alle oordelen, waarin de commissie tot de conclusie kwam dat de arts niet in overeenstemming met de zorgvuldigheidseisen had gehandeld, in het jaarverslag opgenomen.

Naast cijfermatige informatie over meldingen van euthanasie en hulp bij zelfdoding wordt ook de werkwijze van de toetsingscommissies beschreven. Onder meer de harmonisatie van beoordeling van meldingen komt  aan de orde. Daarnaast is in het jaarverslag de tekst van de relevante wetgeving opgenomen.

Overzicht meldingen 2012

Overzicht van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012.

Aantal meldingen

De commissies ontvingen in dit verslagjaar 4188 meldingen. Dit is een stijging van 13% ten opzichte van 2011.

Euthanasie en hulp bij zelfdoding

In 3965 gevallen was er sprake van euthanasie (d.w.z. actieve levensbeëindiging op verzoek van patiënt), in 185 gevallen van hulp bij zelfdoding en in 38 gevallen betrof het een combinatie van beide.

Artsen

De meldend arts was in 3777 gevallen een huisarts, in 171 gevallen een medisch specialist werkzaam in een ziekenhuis, in 166 gevallen een specialist ouderengeneeskunde, in 21 gevallen een arts in opleiding tot specialist en in 53 gevallen was sprake van een arts met een andere achtergrond (bijvoorbeeld een basisarts, een niet praktiserend arts of een hospice arts).

Aandoeningen

De aard van de aandoeningen was als volgt in te delen:

AandoeningAantal
kanker3251
hart- en vaataandoeningen156
aandoeningen van het zenuwstelsel257
longaandoeningen 152
dementie 42 
psychiatrische aandoeningen 14 
overige aandoeningen144
combinatie van aandoeningen172

Instellingen

De levensbeëindiging vond in 3335 gevallen thuis plaats, in 194 gevallen in een ziekenhuis, in 139 gevallen in een verpleeghuis, in 206 gevallen in een verzorgingshuis, in 250 gevallen in een hospice en in 64 gevallen elders (bijvoorbeeld bij familie).

Bevoegdheid en eindoordeel

De toetsingscommissies achtten zich ten aanzien van alle meldingen bevoegd om te oordelen. In dit verslagjaar kwamen de toetsingscommissies 10 keer tot het oordeel dat de arts niet overeenkomstig de zorgvuldigheidseisen had gehandeld.

Duur beoordeling

De gemiddelde tijd tussen ontvangst van de melding en verzending van het oordeel van de commissies was 127 dagen.